Home Assortiment Bouwmaterialen Dak Dakbedekking Toebehoren dakbedekking Structaseal Contactlijm tweezijdig 0,9 kg

Structaseal Contactlijm tweezijdig 0,9 kg

24,38 incl. btw € 20,15 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 755327
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Structaseal Contactlijm tweezijdig 0,9 kg

De Structaseal Contactlijm is een gebruiksklare contactlijm voor het overlapt verkleven van STRUCTASEAL® EPDM en voor vlakverkleving waarbij EPDM rubber op een vlakke, droge ondergrond (hout, beton en metalen zoals aluminium, staal en zink) moet worden verlijmd. Je kunt de lijm verwerken met een stugge kwast of een fijne vachtroller. Je dient de lijm dubbelzijdig aan te brengen; op zowel de ondergrond als als op onderzijde van de STRUCTASEAL® EPDM. Na het drogen van de lijm, (deze moet vingerdroog zijn), breng je de EPDM aan waarbij een directe ijzersterke verbinding ontstaat.

Je kunt de contactlijm voor verschillende toepassingen gebruiken: in de kim-zone op het platte dak, voor alle opstand- en randverbindingen, bij het verlijmen van toebehoren (hemelwaterafvoeren en prefab hoeken) en in gootconstructies voor het bevestigen van Structaseal EPDM. Voor al deze toepassingen kun je ook de spuitbare variant van de contactlijm gebruiken. In praktijk wordt deze lijm echter met name ingezet voor naadverbindingen - daarvoor kun je de spuitcontactlijm niet gebruiken. Houd echter wel de laatste 20 mm van de naad vrij van contactlijm, want deze dien je af te sealen met de Structaseal MS Polymeer Kit.

Technische Specificaties

Categorie: Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer: 755327
EAN-nummer: 8719956500060
Beoogd gebruik: Dakbedekking
Diepte: 11 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 135 millimeter
Kleurfamilie: zwart
Materiaal: Anders
Netto gewicht: 0.9 KG
Toepassing: Gebruiksklare contactlijm voor het overlapt verkleven van Structatseal EPDM
Variant: Contactlijm

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
GHS09-milieu
Gevarenaanduidingen
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van open vuur - niet roken.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften