Repair Care Bio Flex™Allround Houtreparatiepasta 300 en 100ml 2K

Art. nr.: 846879

Merk: Repair Care

€ 54,14 excl BTW

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 54,14 excl BTW

Omschrijving

Repair Care Bio Flex™Allround Houtreparatiepasta 300 en 100ml 2K

De eerste gecertificeerde epoxy houtreparatiepasta met 40% biobased grondstoffen voor alle soorten reparaties, het hele jaar door.

Ideaal voor het permanent repareren van alle soorten houtrot en -aantastingen gedurende het hele jaar. Bevat 40% biobased grondstoffen.

Geschikt voor:

- Het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels.
- Het verlijmen en vullen van scheuren, noesten en (open) verbindingen.
- Het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.
- Toepassing binnen en buiten.
- Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

Specificaties

Categorie Vulmiddelen hout
Artikelnummer 846879
Ean 8714748004702
Binnen/buitengebruik Buiten
Breedte 80 millimeter
Diepte 49 millimeter
Functionele productnaam Houtreparatie
Hoogte 233 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Ja
Indicatie gebruiksklaar Ja
Indicatie overschilderbaar Ja
Kleurfamilie Blauw
Materiaal van doeloppervlak Hout
Netto gewicht 461 gram
Niveau van waterbestendigheid Waterbestendig
Substantie Pasta
Variant Houtreparatiepasta

Informatieblad

VIB_Repair Care Bio flex allround component A en B 846879.pdf
VIB_Repair Care Bio flex allround component A en B 846879.pdf

pdf

VIB_Repair Care Bio flex allround component A en B 846879.pdf
VIB_Repair Care Bio flex allround component A en B 846879.pdf

pdf

Etiketinformatie

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319
Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
11-11-21 (Datum herziening)
25-11-21 (Uitgavedatum)
NL (Nederlands) 2/12.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P261 - Inademing van damp, nevel vermijden.
P280 - Draag beschermende kleding, beschermende handschoenen, oogbescherming.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwijderingsinstallatie.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.


4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij onwel voelen een arts
raadplegen (deze indien mogelijk dit etiket tonen).
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Verontreinigde kleding uittrekken. De huid met overvloedig water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
EHBO na contact met de ogen : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. Niet laten braken zonder medisch advies. Bij onwel voelen een arts raadplegen.