IKOpro Quick primer sneldrogend 500 ml

Art. nr.: 575297

Merk: IKO

€ 6,35 excl BTW

  • Morgen voor 13:00 uur besteld, dinsdag 23 april geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,35 excl BTW

Omschrijving

IKOpro Quick primer sneldrogend 500 ml

Sneldrogende bitumineuze primer in spuitbus voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze dakproducten aangebracht gaan worden. Toepassing: hechtverbeteraar bij gebruik van bitumineuze dakbanen en vloeibare IkoPro onderhoudsproducten.Toepasbaar op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal en bestaande bitumen dakbedekkingen.Voor gebruik met bitumen dakbanen en vloeibare IkoPro onderhoudsproducten en bitumen lijmen.

Specificaties

Categorie Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer 575297
Ean 5413466945160
Beoogd gebruik Dakbedekking
Breedte 64 millimeter
Diepte 64 millimeter
Functionele productnaam Primer
Hoogte 238 millimeter
Kleurfamilie Grijs
Materiaal Bitumen
Netto gewicht 442 gram
Toepassing Activeren van de ondergond voor plaatsing van IKO roofing bitumen dakbanen en IKO pro vloeibare producten
Variant Dakbedekking primer

Informatieblad

VIB_ MSDS IKOpro Quick Primer.pdf
VIB_ MSDS IKOpro Quick Primer.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.