Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen Houtlijmen en constructielijmen Constructielijmen Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm Express D4 prof transparant 310 ml

Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm Express D4 prof transparant 310 ml

Meer=Minder
15,67 incl. btw € 12,95 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 19:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 369960
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm Express D4 prof transparant 310 ml

Zeer snel hardende tixotrope watervaste beperkt vullende 1-component polyurethaan bruislijm voor binnen en buiten. Voorzien van KOMO-certificaat “Lijmen voor niet-dragende toepassingen”. Certificaat 32394 op basis van BRL 2339 (EN 204:D4, watt ‘91).
Substantie: Polyurethaan prepolymeer.

Technische Specificaties

Categorie: Constructielijmen
Artikelnummer: 369960
EAN-nummer: 8710439273471
Diepte: 50 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 230 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Nee
Kleurfamilie: Transparant
Lengte: 50 millimeter
Lengte uitgeschoven: 50
Lijn: express
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale (werk)lengte: 50 centimeter
Netto gewicht: 340 gram
Normering: KOMO
Substantie: Anders
Type: express
Type lijm: Houtlijm
Variant: Houtlijm

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
 
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.
 

Etiketinformatie

GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
GHS09-milieu
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen
GHS07 GHS08 GHS09

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Aromatisch polyisocyanaat-prepolymeer 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocyanaat

Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Damp niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.