Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen Houtlijmen en constructielijmen Constructielijmen Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm D4 prof bruin 310 ml

Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm D4 prof bruin 310 ml

Meer=Minder
12,22 incl. btw € 10,10 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 19:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 408724
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Griffon Pu-tix Konstruktie-bruislijm D4 prof bruin 310 ml

Tixotrope watervaste beperkt vullende 1-component polyurethaan bruislijm voor binnen en buiten. Voorzien van KOMO-certificaat “Lijmen voor niet-dragende toepassingen”. Certificaat 32394 op basis van BRL 2339 (EN 204:D4, watt ‘91).
Substantie: Polyurethaan prepolymeer.

Technische Specificaties

Categorie: Constructielijmen
Artikelnummer: 408724
EAN-nummer: 8710439273419
Diepte: 50 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 230 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Nee
Kleurfamilie: Bruin
Lengte: 50 millimeter
Lengte uitgeschoven: 50
Lijn: tix
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale (werk)lengte: 50 millimeter
Netto gewicht: 340 gram
Substantie: Anders
Type: tix
Type lijm: Houtlijm
Variant: Houtlijm

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
 
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.
 

Etiketinformatie

GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Damp niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.