Griffon Konstruktie-bruislijm lijm D4 750 gram

Art. nr.: 370000

Merk: Griffon

Meer=Minder

€ 20,26

€ 19,24 vanaf 6 stuks

6 Bezorgvoorraad info

  • Vandaag voor 14:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 20,26

Omschrijving

Griffon Konstruktie-bruislijm lijm D4 750 gram

Vloeibare watervaste beperkt vullende 1-component polyurethaan bruislijm voor binnen en buiten. Voorzien van KOMO-certificaat “Lijmen voor niet-dragende toepassingen”. Certificaat 32394 op basis van BRL 2339 (EN 204:D4, watt ‘91).|
Substantie: Polyurethaan prepolymeer.

Specificaties

Categorie Constructielijmen
Artikelnummer 370000
Ean 8710439273396
Diepte 85 millimeter
Functionele productnaam Lijm
Hoogte 225 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel Nee
Kleurfamilie Bruin
Lengte 85 millimeter
Lengte uitgeschoven 85
Lijn D4
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale (werk)lengte 85 centimeter
Netto gewicht 750 gram
Normering KOMO
Productviscositeit Anders
Substantie Anders
Type D4
Type lijm Montagelijm
Variant Houtlijm

Informatieblad

VIB_Griffon Konstruktie-bruislijm D4 750 gram.pdf
VIB_Griffon Konstruktie-bruislijm D4 750 gram.pdf

pdf

Etiketinformatie

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen·

Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Damp niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501 De inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

Aanvullende gegevens:
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.