Bouwmaat Zwarte Teer 2,5 liter

Art. nr.: 751909

Merk: Bouwmaat

€ 26,38

0 Bezorgvoorraad info

  • Geschatte levertijd: 2 tot 3 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 26,38

Omschrijving

Bouwmaat Zwarte Teer 2,5 liter

Zwarte teer is bij uitstek het product voor de behandeling van hout, ijzer en beton dat beschermd moet worden tegen weersinvloeden en de permanente inwerking van water. Zeer geschikt voor materialen die zich onder het maaiveld bevinden. Kan worden aangebracht op hout dat al met carbolineum, op ijzer dat met Black Varnish is behandeld en op beton dat met koolteer is behandeld. Zwarte teer is niet giftig na droging. Zwarte teer is niet overschilderbaar met verf.

Specificaties

Categorie Dekkende beitsen
Artikelnummer 751909
Ean 8711951039064
Beoogd gebruik Buiten
Bescherming in jaren Anders
Binnen/buitengebruik Buiten
Diepte 165 millimeter
Droogtijd 6-8 uur
Eisen verwerking Niet verwerken beneden de 10°C, in de felle zon en bij kans op regen of mist.
Functionele productnaam Beits
Glanstype Zijdemat
Hoogte 149 millimeter
Indicatie Te verdunnen Ja
Indicatie Vochtregulerende werking Nee
Indicatie overschilderbaar Nee
Kleurcode Zwart
Kleurfamilie Zwart
Lijn Bouwmaat
Materiaal Anders
Materiaal van doeloppervlak Anders
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 8 degree Celsius
Netto gewicht 3.38 KG
Overschilderbaar na 24 hour
Rendement 8 m² per liter per laag
Rendement per liter 8 M2
Rendement per verpakking 20 M2
Stof droog na 7 hour
Substantie Vloeistof
Toepassing Zwarte teer is bij uitstek het product voor de behandeling van hout, ijzer en beton dat beschermd moet worden tegen weersinvloeden en de permanente inwerking van water. Zeer geschikt voor materialen die zich onder het maaiveld bevinden.
Type laag Toplaag
Variant Zwarte beits
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Kwast

Informatieblad

VIB_Bouwmaat Zwarte Teer.pdf
VIB_Bouwmaat Zwarte Teer.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Koolwaterstoffen, C9-C12, n-/ iso-/ cyclo-alkanen, (2-25%) aromaten

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 - spuitnevel niet inademen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

EUH zinnen :
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 - Bevat 2-butanonoxim(96-29-7)(202-496-6). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Over Bouwmaat

Bouwmaat voert een steeds groter assortiment aan artikelen van eigen merk bouwmaterialen. Professionele kwaliteit staat voorop. Bouwmaat is van oorsprong een Groothandel voor professionale vakmannen in de bouw en loopt graag voorop. Samen met de belangrijkste partners uit de branche, probeert Bouwmaat u slimmer te laten bouwen.