Bouwmaat Wegenverf 750 ml wit

Art. nr.: 751908

Merk: Bouwmaat

€ 24,42 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 24,42 excl BTW

Omschrijving

Bouwmaat Wegenverf 750 ml wit

Witte, slijtvaste verf voor wegmarkeringen. Ook uitermate geschikt voor het isoleren van vochtkringen, nicotineplekken, roetaanslag enz. Voor buiten.

Specificaties

Categorie Betonverven
Artikelnummer 751908
Ean 8711951039057
Beoogd gebruik Buiten
Bescherming in jaren Anders
Binnen/buitengebruik Buiten
Breedte 111 millimeter
Diepte 111 millimeter
Droogtijd 2 uur
Eisen verwerking Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden.
Functionele productnaam Verf
Glanstype Mat
Hoogte 120 millimeter
Indicatie Te verdunnen Nee
Indicatie Vochtregulerende werking Nee
Indicatie overschilderbaar Ja
Kleurcode Wit
Kleurfamilie Wit
Materiaal Anders
Materiaal van doeloppervlak Beton
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 8 degree Celsius
Netto gewicht 1.2 KG
Overschilderbaar na 18 hour
Rendement 8 m² per liter per laag
Rendement per liter 8 M2
Rendement per verpakking 6 M2
Stof droog na 2 hour
Substantie Vloeistof
Toepassing aan te brengen op beton en asfalt en over verontreinigingen zoals vocht- en nicotinevlekken.
Type laag Toplaag
Variant Wegenverf
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Kwast

Informatieblad

VIB_Bouwmaat Wegenverf.pdf
VIB_Bouwmaat Wegenverf.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Koolwaterstoffen, C9-C12, n-/ iso-/ cyclo-alkanen, (2-25%) aromaten

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 - Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 - spuitnevel niet inademen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 - Achter slot bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

EUH zinnen :
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 - Bevat 2-butanonoxim(96-29-7)(202-496-6). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Over Bouwmaat

Bouwmaat is er voor de bouwer, altijd en overal. We staan altijd voor je klaar zodat je zo eenvoudig mogelijk en succesvol je werk kunt doen. Dat zie je terug in de vorm van kwaliteitsproducten, handige diensten én professionele kennis. Zo zijn onze eigen Bouwmaat producten al jaren dé betrouwbare, gegarandeerde basis voor een mooi en strak eindresultaat