Bleko Wasbenzine 1L

Art. nr.: 069656

Merk: Bleko

€ 5,85 excl BTW

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 5,85 excl BTW

Omschrijving

Bleko Wasbenzine 1L

Verdunningsmiddel voor synthetische verven/spuitlakken en voor het reinigen en vetvlekken verwijderen uit o.a. textiel.

Specificaties

Categorie Reinigen en ontvetten
Artikelnummer 069656
Ean 8712457010205
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 85 millimeter
Diepte 85 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 245 millimeter
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 808 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Een oplosmiddel voor het ontvetten en schoonmaken van vet en vlekken. Toepasbaar als verdunningsmiddel in alkyd verf, indien deze verspoten gaat worden, maakt het dat de verf sneller droogt. Voor het schoonmaken van binnenbanden (bijvoorbeeld fiets) alvorens solutie aan te brengen. Wordt ook gebruikt als aanstekerbenzine en in sommige soorten benzinebranders. Pas op: wasbenzine is uiterst brandbaar. Eigenschappen Wasbenzine heeft een uitstekende reinigende en ontvettende werking.Licht ontvlambare, vluchtige vloeistof.
Variant Wasbenzine

Informatieblad

VIB_Bleko Wasbenzine 1L.pdf
VIB_Bleko Wasbenzine 1L.pdf

pdf

VIB_Bleko Wasbenzine 1L.pdf
VIB_Bleko Wasbenzine 1L.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Asp. Tox. 1: H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Flam. Liq. 2: H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
STOT SE 3: H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).

Aanvullende informatie:
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken