Bleko Ammoniak 5% oplossing 1 liter 

Art. nr.: 069923

Merk: Bleko

€ 1,76

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 1,76

Omschrijving

Bleko Ammoniak 5% oplossing 1 liter 

Uitermate geschikt voor het logen van hout en in verdunde vorm voor het ontvetten van schilderwerk.

Specificaties

Categorie Reinigen en ontvetten
Artikelnummer 069923
Ean 8712457010021
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 85 millimeter
Diepte 85 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Hoogte 245 millimeter
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 1075 gram
Substantie Vloeistof
Toepassing Ammoniakoplossing is uitstekend geschikt voor het reinigen van ramen, het verwijderen van nicotine aanslag, het verwijderen van oude waslagen; vet lost namelijk goed op in de ammoniakoplossing en vele andere reinigingsdoeleinden. Ammoniakoplossing kan ook gebruikt worden voor het schoonmaken van schilderwerk, echter beter is het gebruik van een speciale verfreiniger. Ammoniak nooit mengen met bleek en/of chloorproducten.Ammoniak heeft een kenmerkende geur. Tijdens gebruik de ruimte waarin gewerkt wordt goed ventileren.
Variant Ammoniak

Informatieblad

VIB_Bleko Ammoniak 1L.pdf
VIB_Bleko Ammoniak 1L.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen:
Skin Corr. 1B: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
STOT SE 3: H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P280: Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmidde-llijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104).