Actievoorwaarden

Actiereglement – Milwaukee Laatst bijgewerkt op 24-10-2022

1. Algemeen

1.1 Deze Winactie gaat uit van Milwaukee, (h.o.d.n. Techtronic Industries Benelux, Jan Valsterweg 83, 3315 LG Dordrecht, ondernemingsnummer 61790958 hierna "Milwaukee"). Dit reglement is van toepassing op de Winactie ‘Cannondale ATB Fietsen’ ter gelegenheid van actiekrant 23-2022 Gereedschapsweken. De Winactie wordt op basis van exclusiviteit gefaciliteerd door Bouwmaat Nederland BV. Bouwmaat Nederland BV (hierna te noemen “Bouwmaat”) is geen juridische partij in deze Winactie. Medewerkers van Bouwmaat en Milwaukee zijn uitgesloten van deelname.

1.2 Het Winactiereglement is te raadplegen op Bouwmaat’s website en https://www.bouwmaat.nl/alle-acties/milwaukee-winactie (hierna de “Website”).

1.3 Door deel te nemen aan deze Winactie, verbindt u, de deelnemer, zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement.

1.4 Milwaukee mag zonder voorafgaande kennisgeving dit Actiereglement gedurende de looptijd van deze Winactie wijzigen of aanpassen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen. Zij mag tevens zonder opgave van reden deze Winactie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Milwaukee daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Bij voorbeeld in geval van aangescherpte COVID-19 maatregelen. Wijziging of aanpassing van het Winactiereglement en staking, wijziging of aanpassing van de Winactie, zal door Bouwmaat bekend gemaakt worden via de Website.

1.5 Indien één of meer bepalingen van dit Winactiereglement nietig zijn of worden vernietigd, mag Milwaukee die bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen, zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6 Op dit Winactiereglement is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele betwistingen voortvloeiende uit het Winactiereglement of de Winactie kunt u voorleggen aan de rechter van uw woonplaats.

2. De Actie

2.1 De Winactie loopt vanaf 7 november t/m 20 november 2022 (hierna "Winactieperiode"). Deelname aan deze Winactie is alleen mogelijk gedurende deze Winactieperiode.

2.2 De Winactie wordt niet gehouden in combinatie met andere soortgelijke acties en/of aanbiedingen.

2.3 Iedere deelnemer, die gedurende de Winactieperiode een Milwaukee Powerpack M18 FPP6K2-502B M18 FUEL™ Powerpack 6 machines 18 volt aankoopt en bij het aanmelden voor de nieuwsbrief maakt kans op de Cannondale Bike ter waarde van € 1.350. (hierna de “Prijs”). Een afdracht van de kansspelbelasting heeft al plaats gevonden.

2.4 Binnen 1 maand na afloop van de Winactieperiode worden de winnaars van de Prijs bepaald; van alle inzendingen beslist een jury, die bestaat uit medewerkers van Bouwmaat Nederland BV, welke klanten dit zijn.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Winactie is gratis. U bent verplicht tot aankoop van een Milwaukee bij aankoop van de Milwaukee Powerpack M18 FPP6K2-502B M18 FUEL™ Powerpack 6 machines 18 volt en bij het aanmelden voor de nieuwsbrief ter waarden van € 1075,- (zegge: duizendvijfenzeventig euro)

3.2 Aan deze Winactie mag elke meerderjarige die zijn woonplaats in Nederland heeft deelnemen.

3.3 Per woon en/of werkadres kan meerdere keren worden deelgenomen aan de Winactie.

3.4 Milwaukee en Bouwmaat mogen steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op dit Winactiereglement of deelname te kwader trouw.

3.5 Personen die al prijzen wonnen in het kader van wedstrijden die Milwaukee uitschreef tijdens de laatste 12 maanden, of zij die op hetzelfde woonadres wonen, komen niet in aanmerking als winnaar.

4. Uitkering van de Prijs

4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Winactieperiode conform het Winactiereglement aan de Winactie hebben deelgenomen, hebben bij winst recht op de Prijs.

4.2 De winnaars worden persoonlijk telefonisch benaderd. Er wordt dan ook een afspraak gemaakt over het moment en de wijze van de uitreiking van de Prijs.

4.3 Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden Winactiereglement, zal de Prijs niet worden uitgekeerd.

4.4 Gebruik van de door Milwaukee ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Milwaukee kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Winactiereglement of deze Winactie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

4.5 Over het verloop van de Winactie en de uitslag wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van Milwaukee dan ook.

4.6 De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.7 De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

5. Persoonsgegevens en publiciteit

5.1 De persoonsgegevens die Milwaukee en Bouwmaat verzamelt van de deelnemers, vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens worden verwerkt voor de afhandeling van deze Wedstrijd, om u onze email berichten toe te sturen. Op basis van de AVG-regeling kunt u na ontvangst van een mail u zich voor vervolg mails uitschrijven.

5.2 Door deelname aan de Winactie stemt de winnaar van de Prijs in met de eventuele publicatie van diens naam, diens inzending en diens identificatie als winnaar, zowel op de Website als op sociale media. De winnaar geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van Milwaukee en/of Bouwmaat van één of meer opnamen met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de Winactie en de uitslag. De winnaar verleent tevens diens overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Milwaukee en of Bouwmaat, voor zover dit in redelijkheid van haar/hem verlangd mag worden; door medewerking ontstaat geen recht op een financiële vergoeding.

5.3 De deelnemers aan de Winactie zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie over de Winactie en over Milwaukee en/of Bouwmaat.

5.4 Bouwmaat is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Bouwmaat’s privacy beleid is gepubliceerd op haar Website. Daarin leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, zoals het recht op inzage en aanpassing van uw gegevens.

6. Klachten

6.1 Klachten omtrent dit Winactiereglement en deze Winactie kunnen worden ingediend bij Bouwmaat.

• postadres: • e-mailadres: • telefoonnummer:

Bunschoten, 24 oktober 2022