Mascot winactie voorwaarden

mascotwinactielp_bannerActiereglement – Mascot

1. Algemeen

1.1 Deze Winactie gaat uit van Mascot, (h.o.d.n. Mascot International B.V., Rijksweg 79 NL-1411 GE Naarden). Dit reglement is van toepassing op de Winactie ‘Werkkledingsets’ ter gelegenheid van de categorie campagne PBM. De Winactie wordt op basis van exclusiviteit gefaciliteerd door Bouwmaat Nederland BV. Bouwmaat Nederland BV (hierna te noemen “Bouwmaat”) is geen juridische partij in deze Winactie. Medewerkers van Bouwmaat en Mascot zijn uitgesloten van deelname.

1.2 Het Winactiereglement is te raadplegen op Bouwmaat’s website en https://www.bouwmaat.nl/alle-acties/mascot-winactie-2023 (hierna de “Website”).

1.3 Door deel te nemen aan deze Winactie, verbindt u, de deelnemer, zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement.

1.4 Mascot en Bouwmaat mogen zonder voorafgaande kennisgeving dit Actiereglement gedurende de looptijd van deze Winactie wijzigen of aanpassen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen. Zij mag tevens zonder opgave van reden deze Winactie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Mascot daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Bij voorbeeld in geval van aangescherpte COVID-19 maatregelen. Wijziging of aanpassing van het Winactiereglement en staking, wijziging of aanpassing van de Winactie, zal door Bouwmaat bekend gemaakt worden via de Website.

1.5 Indien één of meer bepalingen van dit Winactiereglement nietig zijn of worden vernietigd, mag Mascot die bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen, zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6 Op dit Winactiereglement is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele betwistingen voortvloeiende uit het Winactiereglement of de Winactie kunt u voorleggen aan de rechter van uw woonplaats.

2. De Actie

2.1 De Winactie loopt vanaf 4 december t/m 31 december 2023 (hierna "Winactieperiode"). Deelname aan deze Winactie is alleen mogelijk gedurende deze Winactieperiode.

2.2 De Winactie wordt niet gehouden in combinatie met andere soortgelijke acties en/of aanbiedingen.

2.3 Iedere deelnemer, die gedurende de Winactieperiode een bericht plaatst met de hashtag #ikwerkveilig of een bericht verstuurd naar klantenservice@bouwmaat.nl maakt kans op Mascot Lange Werkbroek Customized 22379 en Fleece capuchontrui 22186 t.w.v. €165,90. Een afdracht van de kansspelbelasting is niet van toepassing.

2.4 Binnen 1 maand na afloop van de Winactieperiode worden de winnaars van de Prijs bepaald; doormiddel van een willekeurige loting die zal worden uitgevoerd door medewerkers van Bouwmaat Nederland BV.

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Winactie is gratis.

3.2 Aan deze Winactie mag elke meerderjarige die zijn woonplaats in Nederland heeft deelnemen.

3.3 Per woon en/of werkadres kan meerdere keren worden deelgenomen aan de Winactie.

3.4 Mascot en Bouwmaat mogen steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op dit Winactiereglement of deelname te kwader trouw.

3.5 Aan deze actie kan alleen worden deelgenomen door klanten van Bouwmaat. Je dient hiervoor een geldig klantnummer te hebben van Bouwmaat.

4. Uitkering van de Prijs

4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Winactieperiode conform het Winactiereglement aan de Winactie hebben deelgenomen, hebben bij winst recht op de Prijs.

4.2 De winnaars worden persoonlijk via Facebook of per e-mail benaderd. Er wordt dan ook een afspraak gemaakt over het moment en het verzenden van de prijs.

4.3 Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden Winactiereglement, zal de Prijs niet worden uitgekeerd.

4.4 Gebruik van de door Mascot ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Mascot kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Winactiereglement of deze Winactie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

4.5 Over het verloop van de Winactie en de uitslag wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van Mascot dan ook.

4.6 De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.7 De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

4.8 Er zijn drie kledingsets te winnen. Iedere klant maakt kans op maar één kledingset.

5. Persoonsgegevens en publiciteit

5.1 De persoonsgegevens die Mascot en Bouwmaat verzamelt van de deelnemers, vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens worden verwerkt voor de afhandeling van deze Wedstrijd, om u onze email berichten toe te sturen. Op basis van de AVG-regeling kunt u na ontvangst van een mail u zich voor vervolg mails uitschrijven.

5.2 Door deelname aan de Winactie stemt de winnaar van de Prijs in met de eventuele publicatie van diens naam, diens inzending en diens identificatie als winnaar, zowel op de Website als op sociale media. De winnaar geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van Mascot en/of Bouwmaat van één of meer opnamen met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de Winactie en de uitslag. De winnaar verleent tevens diens overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Mascot en of Bouwmaat, voor zover dit in redelijkheid van haar/hem verlangd mag worden; door medewerking ontstaat geen recht op een financiële vergoeding.

5.3 De deelnemers aan de Winactie zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie over de Winactie en over Mascot en/of Bouwmaat.

5.4 Bouwmaat is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Bouwmaat’s privacy beleid is gepubliceerd op haar Website. Daarin leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, zoals het recht op inzage en aanpassing van uw gegevens.

6. Klachten

6.1 Klachten omtrent dit Winactiereglement en deze Winactie kunnen worden ingediend bij Bouwmaat.

• postadres: • e-mailadres: • telefoonnummer:

Bunschoten,5 december 2023