Spraytone Spuitlak Grondlak Grijs 400ML

Art. nr.: 588325

Merk: Spraytone

€ 8,85 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 8,85 excl BTW

Omschrijving

Spraytone Spuitlak Grondlak Grijs 400ML

Goed dekkende, sneldrogende grondverf spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en kramische materialen.
Verbruik ca. 1-2 m² per 400 ml.
Overschilderbaar na 10 minuten of 24 uur.

Specificaties

Categorie Spuitbussen primers
Artikelnummer 588325
Ean 8711429677354
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Breedte 64 millimeter
Diepte 64 millimeter
Droogtijd Variaties in laagdikte,
Eisen verwerking Niet verwerken beneden de +10°C, in de felle zon en bij kans op regen.
Functionele productnaam Lak
Hoogte 200 millimeter
Indicatie Te verdunnen Nee
Indicatie overschilderbaar Ja
Kleurcode Grijs
Kleurfamilie Grijs
Materiaal van doeloppervlak Alle oppervlaktes
Maximale verwerkingstemperatuur 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur 10 degree Celsius
Netto gewicht 500 gram
Overschilderbaar na 18 hour
Rendement ca. 1-2 m² per 400 ml
Rendement per liter 4 M2
Rendement per verpakking 1.5 M2
Stof droog na 0.25 hour
Substantie Spray
Toepassing Goed dekkende, sneldrogende grondverf spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en keramische
Type grondlak
Type laag Toplaag
Variant Spuitlak
Verfbasis Anders
Verwerkingsmethode Spuitbus

Informatieblad

VIB_Spraytone spuitlak grondlak grijs 400ml.pdf
VIB_Spraytone spuitlak grondlak grijs 400ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord (CLP) :
Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen :
Aceton

Gevarenaanduidingen (CLP) :
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.