Home Assortiment Verf Reinigen en verdunnen Reinigen Prochemko Algendoder concentraat 5 liter

Prochemko Algendoder concentraat 5 liter

90,28 incl. btw € 74,61 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 746659
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Prochemko Algendoder concentraat 5 liter

Geconcentreerde reiniger voor het verwijderen en voorkomen van groene aanslag.

Technische Specificaties

Categorie: Reinigen
Artikelnummer: 746659
EAN-nummer: 8715743093470
Binnen/buitengebruik: Binnen, Buiten
Diepte: 140 millimeter
Functionele productnaam: Reinigingsmiddel
Hoogte: 256 millimeter
Materiaal van doeloppervlak: Toepasbaar op ramen, muren, daken, terrassen tegelpaden, bielzen, vlonders en tuinmeubelen enz.
Netto gewicht: 4.897 KG
Substantie: Vloeistof
Variant: Algenverwijderaar

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS09-milieu
Gevarenaanduidingen:
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie:
P280 - Draag beschermende handschoenen of kleding en oog- of gezichtsbescherming. - nitrilrubber (0.5mm) handschoenen sproeitoepassingen: Adembescherming met een goedgekeurd filter Veiligheidsbril met zijkapjes.
P260 - Damp of spuitnevel niet inademen.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.

Reactie:
P303 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
P361 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P353 - Huid met water afspoelen of afdouchen.
P304 - NA INADEMING:
P340 - Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.