Natufix Reiniger

13,54 incl. btw € 11,19 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 572476
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Natufix Reiniger

Perfect natuurlijk oplosmiddel.
Niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, teer en vet snel opgelost.
Toepasbaar op ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen en marmoleum.
Veilig voor mens, materialen en milieu.
Niet toepassen op rubber en polystyreen.

Technische Specificaties

Categorie: Purschuim reinigers en toebehoren
Artikelnummer: 572476
EAN-nummer: 8714393000050
Beoogd gebruik: Anders
Binnen/buitengebruik: Binnen, buiten
Diepte: 51 millimeter
Functionele productnaam: Reinigingsmiddel
Gebruiksklasse: AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte: 175 millimeter
Indicatie Brandvertragend: Nee
Indicatie CE keurmerk: Nee
Indicatie overschilderbaar: Ja
Indicatie TÜV keurmerk: Nee
Indicatie warmte-isolerend: nee
Lijn: Natufix
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Netto gewicht: 0.19 KG
Ruimte buiten: Anders
Substantie: Spray
Toepassing: professionele oplossing voor de bouw niet uitgeharde kit, verf, lijm en pur purschuim
Type: Natufix
Variant: Reiniger
Verwerkingsmethode: Handmatig uitspuiten

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
GHS09-milieu
Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.