Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 250 ml

Art. nr.: 560820

Merk: Martens

Meer=Minder

€ 6,50 excl BTW

€ 6,17 vanaf 6 stuks

  • Vandaag voor 13:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,50 excl BTW

Omschrijving

Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 250 ml

Deze Martens vullijm is geschikt voor het verlijmen van PVC. De lijm is kleurloos. Er zit één milliliter in het potje. Het geheel weegt 0,25 kilo.

Waar gebruik je PVC lijm voor?
PVC lijm gebruik je om PVC buizen, hemelwaterafvoerbuizen, fittingen en moffen onderling effectief te verlijmen. Door de invloed van licht en lucht lost de lijm op en laat de twee oppervlakten samenvloeien. Om die reden wordt het verlijmen met PVC lijm ook wel koudlassen genoemd.

Wat zijn de voordelen van PVC lijm?
  • De lijm heeft een korte verwerkingstijd van ongeveer dertig seconden en uithardingtijd van tien minuten
  • PVC lijm zorgt voor een zeer sterke, solide verbinding
  • Je hebt niet veel lijm nodig voor een goede verbinding
Wat zijn de nadelen van PVC lijm?
  • PVC lijm is schadelijk voor de gezondheid bij contact met bijvoorbeeld de ogen en de huid
  • Bij aanbrengen onder een temperatuur van vijf graden boet de lijm in aan kwaliteit
Als je gebruik maakt van deze lijm, lees dan goed de waarschuwingen op de verpakking zodat je weet wat je moet doen als je het onverhoopt toch in bijvoorbeeld je ogen krijgt! Draag altijd (rubberen) handschoenen als je met de lijm aan de slag gaat en zorg voor een goede ventilatie van de ruimte. De dampen van de lijm kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

Hoe gebruik je PVC lijm?
Voordat je met de lijm gaat beginnen reinig je eerst de te verlijmen oppervlakten met een ontvetter en een niet-pluizende doek. Eventueel kan je de oppervlakten licht opschuren met schuurpapier (P150) of schuurwol. Daarna smeer je de PVC lijm op beide oppervlakten met behulp van de kwast die in de dop van het potje zit. Draai het potje dadelijk weer dicht om te voorkomen dat de lijm in het potje uithard! Leg beide oppervlakten op elkaar en fixeer het geheel met bijvoorbeeld een tang, tape of ene lijmklem. Overtollige lijm verwijder je met een papieren doekje. Na tien minuten drogen is de verbinding helemaal uitgehard.

Specificaties

Categorie PVC lijmen
Artikelnummer 560820
Ean 8711422101573
Functionele productnaam Lijm
Gewicht 0,25 kg KG
Netto gewicht 250 gram
Toepassing Bouw/installatie
Variant Vullijm

Informatieblad

VIB_Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 250ml.pdf
VIB_Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 250ml.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen: Eye Dam. 1:
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Flam. Liq. 2:
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp Skin Irrit. 2:
H315 - Veroorzaakt huidirritatie STOT SE 3:
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien moge lijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104)