Illbruck Natufix Reiniger AA295 200ML

Art. nr.: 572476

Merk: Geen merk

€ 11,53 excl BTW

  • Geschatte levertijd: 3 tot 4 werkdagen
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 11,53 excl BTW

Omschrijving

Illbruck Natufix Reiniger AA295 200ML

Perfect natuurlijk oplosmiddel.
Niet uitgeharde kit, verf, lijm en purschuim en olie, teer en vet snel opgelost.
Toepasbaar op ramen, kozijnen, marmer, hout, harde kunststoffen, natuursteen en marmoleum.
Veilig voor mens, materialen en milieu.
Niet toepassen op rubber en polystyreen.

Specificaties

Categorie Purschuim reinigers en toebehoren
Artikelnummer 572476
Ean 8714393000050
Beoogd gebruik Anders
Binnen/buitengebruik Binnen, buiten
Breedte 51 millimeter
Diepte 51 millimeter
Functionele productnaam Reinigingsmiddel
Gebruiksklasse AC3 Klasse 23 Intensief gebruik
Hoogte 175 millimeter
Indicatie Brandvertragend Nee
Indicatie TÜV keurmerk Nee
Indicatie overschilderbaar Ja
Indicatie warmte-isolerend nee
Materiaal van doeloppervlak Anders
Netto gewicht 190 gram
Ruimte buiten Anders
Substantie Spray
Toepassing professionele oplossing voor de bouw niet uitgeharde kit, verf, lijm en pur purschuim
Type Natufix
Variant Reiniger
Verwerkingsmethode Handmatig uitspuiten

Informatieblad

VIB_Natufix Reiniger.pdf
VIB_Natufix Reiniger.pdf

pdf

Etiketinformatie

Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.