IKOPro PU lijm 6,5kg

119,32 incl. btw € 98,61 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 755313
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

IKOPro PU lijm 6,5kg

De IKOpro PU Lijm is een ééncomponent polyurethaan lijm in een verpakking van 6,5 Kg. De lijm is oplosmiddelvrij, vochtuithardend en blijft elastisch. De lijm heeft een opschuimend vermogen en een grote hechtkracht. Je gebruikt de lijm voor het verkleven van bijvoorbeeld IKO enertherm PIR isolatieplaten (kleiner dan 120x120 cm) aan diverse ondergronden zoals geprofileerde staalplaten, bestaande bitumen dakbedekkingen, beton en hout.

Technische Specificaties

Categorie: Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer: 755313
EAN-nummer: 5410661901304
Beoogd gebruik: Dakbedekking
Diepte: 123 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 350 millimeter
Kleurfamilie: Geel
Materiaal: Polyurethaan
Netto gewicht: 6.5 KG
Toepassing: Verlijmen van dakproducten
Variant: PU lijm

Etiketinformatie

GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360D Kan het ongeboren kind schaden.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.