IKOPro Fix gun 750 ml

13,00 incl. btw € 10,74 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Morgen voor 14:00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 755316
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

IKOPro Fix gun 750 ml

De IKOpro Fix Gun is een ééncomponent polyurethaan lijm in een 750 ml spray-vorm. De schuimlijm is oplosmiddelvrij, vochtuithardend en blijft elastisch. De lijm is zelfexpanderend en heeft een grote hechtkracht. Gebruiksklaar. Je gebruikt de lijm voor het verkleven van bijvoorbeeld IKO enertherm PIR isolatieplaten (<120x120 cm) aan diverse ondergronden zoals geprofileerde staalplaten, bestaande bitumen dakbedekkingen, beton en hout. Ook het verlijmen van rotswol, glaswol, EPS en ander isolatiemateriaal is mogelijk.

Technische Specificaties

Categorie: Toebehoren dakbedekking
Artikelnummer: 755316
EAN-nummer: 5413466947638
Beoogd gebruik: Dakbedekking
Diepte: 65 millimeter
Functionele productnaam: Lijm
Hoogte: 370 millimeter
Kleurfamilie: Blauw
Materiaal: Polyurethaan
Netto gewicht: 0.9 KG
Toepassing: Dakgoot/dakvlak
Variant: PU lijm

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
Gevarenaanduidingen
H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H362 Kan schadelijk zijn via borstvoeding.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P263 Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.