Griffon Soldeervloeistof S-39, 320 ml

16,66 incl. btw € 13,77 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 342086
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Griffon Soldeervloeistof S-39, 320 ml

Universele zachtsoldeervloeistof voor toepassing op alle metalen (uitgezonderd aluminium).

Technische Specificaties

Categorie: Soldeervloeistoffen
Artikelnummer: 342086
EAN-nummer: 8710439911021
Diepte: 100 millimeter
Functionele productnaam: Soldeermiddel
Hoogte: 81 millimeter
Lijn: S-39
Materiaal: 0
Maximale (werk)lengte: 10 centimeter
Netto gewicht: 0.464 KG
Type: S-39
Variant: Soldeervloeistof

Over Griffon

Speciaal voor de vakman biedt Griffon kwalitatief hoogwaardige, duidelijke oplossingsgerichte assortimenten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, zoals bijvoorbeeld voor irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infratechniek.
 
Kiezen voor Griffon, is kiezen voor kwaliteit. Naast kwaliteit is ook innovatie een van de kernwaarden. Griffon is de internationaal erkende specialist op het gebied van verbindingstechnieken voor leidingsystemen in kunststof en metaal.
 

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
GHS09-milieu
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Signaalwoord
Gevaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
zinkchloride ammoniumchloride 1,2-ethaandiol

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.