Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen High tack lijmen Bostik Paneltack Primer blik 500 ml

Bostik Paneltack Primer blik 500 ml

43,06 incl. btw € 35,59 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 757275
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bostik Paneltack Primer blik 500 ml

Voorbehandeling van gevelpanelen, aluminium draagconstructie en gelakte ondergronden.

Technische Specificaties

Categorie: High tack lijmen
Artikelnummer: 757275
EAN-nummer: 8713572602016
Binnen/buitengebruik: Buiten
Diepte: 75 millimeter
Elastisch: 0 millimeter
Functionele productnaam: Primer
Hoogte: 160 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Ja
Indicatie UV bestendig: Nee
Kleurfamilie: Transparant
Lijn: Montagelijmen
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 0.375 KG
Overschilderbaar na: 0 hour
Productviscositeit: Dun
Substantie: Anders
Toepassing: Voorbehandeling van gevelpanelen
Type lijm: Anders
Variant: Montagelijm primer
Volume: 0.5 liter

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
GHS09-milieu
Gevarenaanduidingen
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp veiligheidsaanbevelingen
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P273 - Voorkom lozing in het milieu
P280 - Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P331 - GEEN braken opwekken
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
P370 + P378 - In geval van brand: blussen met droge chemisch stof, CO2, waterstraal of alcoholbestendig schuim
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen
P370 + P378 - In geval van brand: Blussen met droog zand, droog chemisch product of alcoholbestendig schuim
P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren Aanvullende informatie Dit product vereist tastbare gevarenaanduidingen als het aan het grote publiek wordt geleverd. Dit product vereist kinderveiligesluitingen als het aan het grote publiek wordt geleverd. Dit product vereist kinderveilige sluitingen als het aan het grotepubliekwordt geleverd, tenzij het product in de vorm van aerosolen of in een van een vaste ve