Home Verf Reinigen en verdunnen Reinigen Bleko Wasbenzine 5L

Bleko Wasbenzine 5L

20,56 incl. btw € 16,99 excl btw
  1. Alleen in vestiging beschikbaar, toon vestigingsvoorraad.
Product niet online bestelbaar
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 069648
Maat / inhoud: 4 stuk

Omschrijving

Bleko Wasbenzine 5L

Wasbenzine is geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven. Daarnaast kunt u uw kwasten met Wasbenzine reinigen en vetvlekken verwijderen.

Gevaar

Gevarenaanduidingen:
Aquatic Chronic 2: H411- Gifig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Asp. Tox. 1: H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Flam. Lig. 2: H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp
STOT SE 3: H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbrokken. Niet roken
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
P331: GEEN braken opwekken
P501: De inhoud/houder verwijderen conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104)

Aanvullende informatie:
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Technische Specificaties

Categorie: Reinigen
Artikelnummer: 069648
EAN-nummer: 8712457050171
Functionele naam: Wasbenzine
Netto inhoud: 4 stuk