Terms and conditions in Polish

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW FRANCZYZOBIORCÓW NALEŻĄCYCH DO SYSTEMU FRANCZYZOWEGO SPÓŁKI BOUWMAAT NEDERLAND B.V.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają zastosowanie do wszystkich transakcji z punktami franczyzowymi należącymi do systemu franczyzowego Bouwmaat. Zawierając umowę ze sprzedającym, kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw i wyraża na nie zgodę.

Download terms and conditions in Polish

Artykuł 1. Oferta i potwierdzenie

 1. Wszystkie oferty, obojętnie jakiego rodzaju, złożone w każdy dowolny sposób, pozostają w całości niewiążące, chyba że zostanie wyraźnie podane inaczej.
   
 2. Zawarcie umów kupna lub innych umów następuje poprzez złożenie zamówienia przez kupującego i pisemne potwierdzenie (w tym potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej) przez sprzedającego bądź, jeśli takie potwierdzenie nie nastąpi, po upływie czternastu dni, o ile sprzedający w tym terminie wyraźnie zaakceptuje umowę poprzez milczenie lub rzeczywiste działanie.
   
 3. Jeśli w ciągu ośmiu dni roboczych prawidłowość pisemnego potwierdzenia nie zostanie zakwestionowana, umowa jest wiążąca dla obu stron.
   
 4. Przy sprzedaży produktów promocyjnych, Bouwmaat ma prawo odmówić sprzedaży niezwyczajnych ilości.
   
 5. Pod pojęciem sprzedającego w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw rozumie się: spółkę prowadzącą punkt franczyzowy Bouwmaat, w którym zawiera umowę kupujący. Pod pojęciem kupującego w niniejszych ogólnych warunkach Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw rozumie się: osobę, która w przedmiocie zakupu towarów zaciągnęła zobowiązanie wobec sprzedającego lub prowadzi w tym celu negocjacje ze sprzedającym.

 

Artykuł 2. Ceny

 1. Wszystkie ceny są cenami bez VAT, chyba że wyraźnie podano inaczej.
   
 2. Jeśli w okresie od daty złożenia oferty do daty zakupu, również w przypadku złożenia wiążącej oferty przez sprzedającego, bądź w okresie od daty zakupu do daty dostawy z przyczyn niezależnych od sprzedającego, wystąpiłby wzrost cen oferowanych lub sprzedanych towarów, na przykład w wyniku wzrostu cen materiałów, kosztów produkcji, ceł wwozowych i wywozowych, podatków, kursów walut obcych, kosztów transportu i temu podobnych, sprzedający jest uprawniony do ich ponownego skalkulowania z uwzględnieniem tego wzrostu.
   

Artykuł 3. Termin dostawy

Termin dostawy możliwie jak najdokładniej określony przez sprzedającego, jednak może być on jedynie traktowany jako data przewidywana / okres przewidywany. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wystąpienia wszelkiego rodzaju nieprzewidywalnych okoliczności, ponieważ wiele towarów musi być zamawianych przez sprzedającego u dostawców trzecich lub w fabrykach. Kupujący nie ma prawa do żadnego odszkodowania w przypadku ewentualnego przekroczenia podanego szacunkowo terminu dostawy. Kupujący nie może anulować zamówienia ani odmówić odbioru towarów i/lub zapłaty za towary z powodu przekroczenia terminu dostawy.

Artykuł 4. Dostawy i ryzyko

 1. Jeśli uzgodniono dostawę franco, towary transportowane są na rachunek i ryzyko sprzedającego.
   
 2. We wszystkich innych przypadkach towary są transportowane na rachunek i ryzyko kupującego.
   
 3. Wybór środka transportu należy do sprzedającego.
   
 4. W przypadku dostawy franco plac budowy sprzedający nie musi dowozić towarów dalej, niż do miejsca, do którego pojazd może dojechać po zdatnym (uzdatnionym) do przejazdu terenie. Kupujący powinien zapewnić na czas uzyskanie pozwoleń, zwolnień i koncesji, jakie mogą być ewentualnie wymagane na obszarze realizacji przewozu, chyba że uzgodniono inaczej. Dostawa ma zawsze miejsce obok pojazdu, przy czym kupujący obowiązany jest do dokonania tam odbioru towarów. Kupujący i sprzedający razem zapewniają rozładunek. Jeśli kupujący nie wywiąże się ze swojego obowiązku w tym zakresie, poniesie w całości powstałe w wyniku tego koszty.
   
 5. Rozładunek/dostawa towarów poza godzinami pracy może mieć miejsce wyłącznie za wzajemnym porozumieniem kupującego i sprzedającego.
   
 6. W przypadku nieobecności kupującego w miejscu realizacji dostawy w godzinach pracy lub - jeśli tak uzgodniono - poza godzinami pracy, koszty rozładunku towarów ponosi kupujący. 
   

Artykuł 5. Dostawy i realizacja dostaw na żądanie

Jeśli w przypadku uzgodnienia dostaw na żądanie bez ustalenia terminów realizacji dostaw na żądanie, jeszcze nie wszystkie towary zostaną dostarczone na żądanie w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy kupna , sprzedający będzie mieć prawo do wezwania kupującego do podania terminu, w którym będzie musiało nastąpić zażądanie dostaw wszystkich przedmiotowych towarów. Termin, który powinien podać kupujący nie może przekraczać okresu trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym kupujący mógł, rozsądnie biorąc, zapoznać się z wezwaniem wystosowanym przez sprzedającego. Kupujący ma obowiązek zastosować się do wezwania, o którym mowa powyżej. Jeśli tego nie uczyni, po upływie okresu równego najdłuższemu terminowi, jaki miał prawo ustalić kupujący, sprzedający będzie uprawniony do przystąpienia do składowania przedmiotowych towarów na rachunek kupującego oraz - jeśli ryzyko związane z tymi towarami nadal ponosiłby sprzedający - na ryzyko kupującego, bądź do rozwiązania umowy kupna bez wymogu wkraczania na drogę sądową i - jest to pożądane - do roszczenia odszkodowania z tego tytułu. Takie same uprawnienia przysługują sprzedającemu w przypadku, gdy kupujący mimo podania terminu podanego terminu nie dotrzyma.
 

Artykuł 6. Ilość

 1. Podana w liście przewozowym, kwicie dostawczym lub innym tego rodzaju dokumencie przekazywanym przy dostawie towarów ilość dostarczonych towarów uznawana jest za prawidłową, chyba że kupujący niezwłocznie po odbiorze towarów zgłosi sprzedającemu reklamację. Niedobory lub uszkodzenia powinny być niezwłocznie odnotowywane przez kupującego na dokumencie dostawy.
   
 2. Nawet dokonanie przez kupującego terminowego zgłoszenia sprzedającemu, że ilość dostarczonych towarów jest mniejsza od podanej w dokumencie, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, nie daje kupującemu prawa do odroczenia pełnej zapłaty.

 

Artykuł 7. Cechy i kontrola towarów

 1. Jeżeli i o ile nie dokonano żadnych pisemnych uzgodnień odnośnie cech towarów przy dostawie, kupującemu przysługuje jedynie prawo domagania się, by towary posiadały cechy, które w handlu danymi towarami uznawane są za normalne i przyjęte.
   
 2. W przypadku ofert lub dostaw według wzornika, wzornik obowiązuje jedynie jako służący do ustalenia średniej jakości w zakresie struktury, wyglądu i koloru towarów, które mają zostać dostarczone.
   
 3. Jeżeli i o ile w odniesieniu do cech towarów uzgodniono, że powinny one być zgodne ze specyfikacją warunków zamówienia i/lub że dostawa nastąpi po przeprowadzeniu kontroli przez zleceniodawców kupującego lub jego dyrekcję budowlaną i/lub po satysfakcjonującym zaspokojeniu ich wymagań, kupujący może wywodzić z tego prawa sięgające dalej niż ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach wyłącznie, jeżeli i o ile te dalej sięgające uprawnienia zostały wyraźnie uzgodnione i wynikają ze tego, że kupującego wiążą zapisy specyfikacji warunków zamówienia, o treści których kupujący pisemnie i terminowo powiadomił sprzedającego, by sprzedający mógł uwzględnić je w składanej przez siebie ofercie.
   
 4. Kupujący ma prawo do przeprowadzenia kontroli towarów na własny koszt.
   
 5. Z zastrzeżeń z powodu wad towarów dotyczących cech takich, jak: jakość, wymiary lub ilość sztuk na jednostkę handlową, kupujący może wywodzić prawa przysługujące wobec sprzedającego jedynie, o ile towary te nie zostały przetworzone oraz pod warunkiem, że kupujący zgłosi istnienie takich zastrzeżeń:

a. w przypadku dostawy franco plac budowy/adres miejsca realizacji dostawy: w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania towarów;
b. w przypadku dostawy franco nabrzeże lub franco stacja kolejowa: gdy tylko będzie to możliwe po otrzymaniu towarów;|
c. we wszystkich innych przypadkach: przed załadunkiem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. Używane i pokazywane przez
    sprzedającego wzorniki, zwłaszcza wzorniki produktów ceramicznych, kuchni itp. stanowią wzorniki fabryczne. Sprzedający nie
    może być pociągany do odpowiedzialności za odbieganie kolorów od kolorów wzorników.

 1. W przypadkach przewidzianych w ust. 5, pkt c sprzedający jest obowiązany do powiadomienia kupującego o czasie i miejscu, w którym można będzie przeprowadzić kontrolę - jeśli kupujący o to wnioskował i jeśli, rozsądnie biorąc, można domagać się tego od sprzedającego. Jeśli sprzedający nie dopełni tego obowiązku, kupujący będzie uprawniony do zgłoszenia swoich zastrzeżeń, gdy tylko będzie to możliwe, w rozsądnym terminie, lecz nie później niż w ciągu ośmiu dni roboczych od otrzymania towarów.
 2. Wady, których stwierdzenie, rozsądnie biorąc, nie było możliwe w drodze inspekcji w określonych powyżej terminach, należy zgłaszać pisemnie sprzedającemu w terminie ośmiu dni od ich stwierdzenia. W odniesieniu do wad odkrytych po upływie 1 roku od dostawy nie przysługuje już prawo reklamacji.
 3. Jeśli kupującemu zgodnie z powyższymi postanowieniami przysługuje prawo do zgłoszenia roszczeń, nie daje to kupującemu prawa do odroczenia zapłaty. 
   

Artykuł 8. Odpowiedzialność cywilna

 1. Odpowiedzialność cywilna sprzedającego, o której mowa w poprzednim artykule, jak również każda inna odpowiedzialność cywilna, wynikająca z innych faktów lub okoliczności, nie sięga nigdy dalej niż odszkodowanie w wysokości równej wartości faktury lub ponowne dostarczenie towarów - według wyboru kupującego oraz o ile sprzedający jest w stanie dostarczyć tego rodzaju towary. Przetworzenie dostarczonych towarów przez kupującego lub osoby trzecie powoduje wygaśnięcie każdej formy odpowiedzialności ze strony sprzedającego.
 2. Osobom trzecim nie przysługują nigdy roszczenia wobec sprzedającego.
   
 3. Sprzedający nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze i szkody pośrednie związane z prowadzeniem działalności, szkody powstałe w wyniku przestojów, opóźnienia budowy, utraty zamówień, utraty zysku, kosztów obróbki itp. Sprzedający nie odpowiada również za koszty, szkody poniesione i odsetki należne w następstwie działań, zaniechań lub porad osób zatrudnionych u sprzedającego i/lub osób zaangażowanych przez sprzedającego do wykonywania umowy.
   
 4. Ewentualne gwarancje zostaną integralnie przeniesione na kupującego, przy czym wyznaczają one również granice roszczeń przysługujących kupującemu.
   

Artykuł 9. Opakowania

 1. Opłaty za opakowania wielokrotnego użytku będą w możliwie jak najkrótszym terminie naliczane przez sprzedającego w fakturze (zbiorczej) (lub w inny sposób).
   
 2. Za opakowania zwrócone na koszt kupującego, o których mowa w ust. 1, sprzedający będzie w krótkim terminie po otrzymaniu ich zwrotu wystawiać kupującemu notę kredytową.
   
 3. W odstępstwie od postanowień poprzednich ustępów od sprzedającego nie będzie należny zwrot opłaty za opakowania zwrócone w stanie uszkodzonym, ani za dostarczone opakowania, za które sprzedający nie naliczył opłaty.
   
 4. Dopiero po otrzymaniu noty kredytowej kupujący jest uprawniony do odliczenia wartości zwróconych opakowań (do wysokości kredytowanej kwoty) od kwoty należnej od kupującego sprzedającemu.
   
 5. Jeśli kwota noty kredytowej jest wyższa od kwoty, która po otrzymaniu faktury przez kupującego należna jest od kupującego sprzedającemu, istniejąca nadwyżka jest uiszczana kupującemu w terminie jednego miesiąca od do daty wystawienia faktury.
   

Artykuł 10. Wysyłki zwrotne

 1. Wysyłki zwrotne nie mogą być akceptowane bez uprzedniego uzgodnienia.
   
 2. Nigdy nie mogą być zwracane towary w całości lub częściowo przetworzone, towary uszkodzone oraz towary pakowane z brakującym lub uszkodzonym opakowaniem. 
   

Artykuł 11. Siła wyższa

 1. Jeśli sprzedający z powodu siły wyższej nie będzie mógł wykonać dostawy lub wykonać dostawy w normalny sposób, sprzedający będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji dostawy o czas trwania działania siły wyższej, bądź do anulowania zlecenia, jeśli nie jest ono jeszcze wykonane, bez obowiązku zapłaty przez sprzedającego odszkodowania.
   
 2. Za siłę wyższą uznawać się będzie: wojny, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu, strajki i lokauty, wstrzymanie dostaw, zniszczenie urządzeń i/lub narzędzi, brak możliwości transportu, stagnacje dostaw, akty organów władzy, jak również wszelkie okoliczności, które rozsądnie biorąc, uniemożliwiają sprzedającemu normalne wykonywanie dostaw. 
   

Artykuł 12. Zastrzeżenie własności i zabezpieczenie wierzytelności

 1. Dostarczone towary pozostają własnością sprzedającego do chwili uregulowania przez kupującego jego zobowiązań płatniczych z tytułu wszelkich umów, na mocy których sprzedający dostarczył lub ma jeszcze dostarczyć towary kupującemu, w tym także należności z tytułu umów, w których poza dostawą przedmiotów uzgodniono również wykonanie prac, oraz kwoty należne z tytułu niewywiązania się z takich umów. Pod pojęciem zobowiązania do wynagrodzenia szkody rozumiane są również odsetki, koszty oraz odszkodowania o stałej wysokości ustalone w klauzulach jako kary umowne.
   
 2. Kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego do ustanowienia na pierwsze żądanie sprzedającego zabezpieczenia w wysokości, która w opinii sprzedającego stanowić będzie dostateczną gwarancję zapłaty wszystkiego tego, co z jakiegokolwiek tytułu będzie należne sprzedającemu od kupującego. Nie naruszając powyższych postanowień, celem zwiększenia zabezpieczenia zapłaty wszystkich kwot, które będą należne sprzedającemu od kupującego z tytułu innego wymieniono w poprzednim ustępie, niniejszym z góry ustanawia się na dostarczonych przedmiotach na rzecz sprzedającego prawo bezprzedmiotowego zastawu. Sprzedający będzie w stosownych przypadkach uprawniony do zarejestrowania tego prawa zastawu.
   

Artykuł 13. Płatności i ustanawianie zabezpieczeń

 1. Płatności powinny być dokonywane przez kupującego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, będącym terminem zapadalności, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej. W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie kupujący jest w zwłoce, bez wymogu pisemnego wzywania do zapłaty lub powiadamiania o niewywiązaniu się z umowy.
   
 2. Kwota faktury jest wówczas zawsze podwyższana o dodatek kredytowy w wysokości 2%. Dodatek ten jest należny od kupującego w przypadku dokonania zapłaty po terminie zapadalności.
   
 3. Od dnia będącego terminem zapadalności faktury od kupującego należne są odsetki od wymagalnej od niego kwoty, bez wymogu jakiegokolwiek wzywania do zapłaty ani powiadamiania o niewywiązaniu się z umowy.
  Wysokość odsetek jest równa wysokości ustawowych odsetek za zwłokę w umowach dotyczących transakcji handlowych.
  Sprzedający jest uprawniony do przeznaczenia otrzymanych płatności w pierwszej kolejności na rozliczenie zaległych odsetek i kosztów, a dopiero następnie zaliczenia dokonanych płatności na poczet należnej kwoty głównej.
   
 4. Jeśli według oceny sprzedającego istnieją ku temu przesłanki, jest on w każdym czasie uprawniony do zażądania od kupującego ustanowienia zabezpieczenia zapłaty. W przypadku nieustanowienia takiego zabezpieczenia sprzedający ma prawo odroczyć dostawę, również jeżeli uzgodniono dostawę realizowaną na żądanie, bądź rozwiązać umowę bez wchodzenia na drogę sądową oraz - jeśli będzie to pożądane - domagać się odszkodowania. Cena zakupu dostarczonych już towarów stanie się wówczas natychmiast wymagalna.
   
 5. W przypadku niedokonania zapłaty przez kupującego sprzedający ma prawo bez uprzedniego powiadamiania wstrzymać dalsze dostawy.
   
 6. Kupujący w przypadku niezapłacenia w terminie należnych od niego kwot ma obowiązek zwrócenia sprzedającemu kosztów windykacji tych należności, w tym między innymi kosztów pozasądowych (do oceny przez sąd) i ewentualnych kosztów egzekucji.
  Wysokość kosztów pozasądowych ustala się na 15% należnej kwoty, jednak ich minimalna wysokość powinna być zgodna ze stawką windykacyjną Niderlandzkiej Izby Adwokackiej i wynosić 550,- € od każdej sprawy.

Artykuł 14. Postanowienia stanowiące odstępstwa

Postanowienia pochodzące od kupującego, odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw, obowiązują jedynie, jeżeli zostały pisemnie i wyraźnie przyjęte przez sprzedającego, przy czym sprzedający wyraźnie i pisemnie potwierdził, że w danym przypadku odstępuje się niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw jako mających zastosowanie.
 

Artykuł 15. Prawo mające zastosowanie / Spory

 1. Wszystkie zawarte ze sprzedającym umowy są regulowane przez prawo holenderskie, przy czym niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw są traktowane jako uzupełnienie i o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym - obowiązują jako odstępstwa.
   
 2. Ewentualne spory pomiędzy kupującym a sprzedającym, w tym także wnioski o zastosowanie środkó tymczasowych, będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy (Rechtbank) w Utrechcie, Holandia, z zastrzeżeniem ewentualnego wyboru siedziby w miejscu zamieszkania kupującego, który to wybór zastrzega się wyraźnie dla sprzedającego, oraz ewentualnych wyjątków na mocy prawa bezwzględnie obowiązującego.
   

Artykuł 16. Szczególne ogólne warunki sprzedaży i dostaw dla sklepu internetowego

 1. Sprzedający oferuje zarejestrowanym kupującym możliwość składania zamówień i dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego (webshop), dostępnego za pośrednictwem witryny www.bouwmaat.nl.
   
 2. W odstępstwie od art. 1.2 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw zawieranie umów kupna w sklepie internetowy następuje poprzez ostateczne potwierdzenie zakupu przez kupującego za pomocą przycisku "[bestellen]" ("[zamów]") oraz potwierdzenie tego zamówienia przez wysłane drogą elektroniczną w imieniu sprzedającego.
   
 3. W uzupełnieniu oraz w odstępstwie od art. 1.4 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw - w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego pod pojęciem sprzedającego rozumiana jest:

a. w przypadku, gdy kupujący sam przyjedzie po odbiór towarów do punktu Bouwmaat - spółka prowadząca ten punkt franczyzowy
    Bouwmaat;
b. w przypadku, gdy kupujący zleci dostarczenie towarów pod podany przez kupującego adres na terytorium Holandii - spółka
    prowadząca ten punkt franczyzowy Bouwmaat, w którym jest zarejestrowany kupujący. Na pisemną prośbę kupującego
    skierowaną do Bouwmaat Nederland B.V. w Bunschoten, Holandia (adres pocztowy: Postbus 165, 3750 GD Bunschoten,
    Holandia) punkt franczyzowy, w którym jest zarejestrowany kupujący można zmienić. Zamówienia złożone w sklepie internetowym
    przed tą zmianą, zapisane w systemie Bouwmaat Nederland B.V., nie są dostosowywane z mocą wsteczną do wprowadzonej
    zmiany.

 1. Ceny podawane w sklepie internetowym nie uwzględniają dokonanych uzgodnień cenowych, które są odrębnie rozliczane przez danego sprzedającego po złożeniu zamówienia.
   
 2. W przypadku płatności elektronicznych obowiązują zasady dostawcy usług płatniczych obsługującego daną płatność.
   
 3. Sprzedający dąży do zachowywania najwyższej staranności przy oferowaniu towarów i usług, jednak nie wyklucza to możliwości pomyłek. Wyraźne pomyłki i błędy w ofercie nie są wiążące dla sprzedającego.
   
 4. W przypadku zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego ze sprzedającym w rozumieniu art. 16.3 ppkt b, koszty dostawy są podawane na stronie sklepu internetowego oraz wymieniane w potwierdzeniu zamówienia. Art. 4.2 Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw nie ma zastosowania.
   
 5. Każda transakcja w sklepie internetowym stanowi indywidualną umowę kupna zawartą między sprzedającym i kupującym, która nie może być rozliczana, łączona ani w inny sposób sprzęgana z innymi transakcjami. Sprzedający może odbiegać od tego postanowienia według własnego uznania.
 6. Zlecenia dostawy mogą być dostarczane na paletach depozytowych. Dotyczy to tylko dostaw hurtowych.

 7. Opłaty pobierane są za palety pieniędzy depozytowych. Koszty te wynoszą 25 EUR za paletę. Cała kwota zapłacona przez klienta jest zwracana klientowi, gdy palety są zwracane do biura Bouwmaat.

 8. Kupujący jest odpowiedzialny za zwrot palet pieniędzy depozytowych do oddziału. Palety depozytowe nie mogą być przekazywane z przewoźnikiem.

 9. W przypadku sprzeczności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw określonymi w art. od 1 do 15 włącznie a Szczególnymi ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw dla sklepu internetowego, art. 16 ma pierwszeństwo przed art. od 1 do 15 włącznie.