Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen PVC lijmen Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 1 liter

Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 1 liter

21,54 incl. btw € 17,80 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 560821
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Martens vullijm voor PVC KOMO-keur 1 liter

Voor afvoerleiding.

Technische Specificaties

Categorie: PVC lijmen
Artikelnummer: 560821
EAN-nummer: 8711422101580
Functionele productnaam: Lijm
Gewicht: 1 kg KG
Netto gewicht: 1 gram
Toepassing: Bouw/installatie
Variant: Vullijm

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS05-bijtend
GHS07-uitroepteken
Gevarenaanduidingen: Eye Dam. 1:
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel Flam. Liq. 2:
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp Skin Irrit. 2:
H315 - Veroorzaakt huidirritatie STOT SE 3:
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien moge lijk; blijven spoelen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104)