Home Assortiment Bouwmaterialen Dak Dakbedekking Dak afdichting en reparatie IKOpro Coatings Zinkrenovatie Profi 1.50 liter

IKOpro Coatings Zinkrenovatie Profi 1.50 liter

46,33 incl. btw € 38,29 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 494962
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

IKOpro Coatings Zinkrenovatie Profi 1.50 liter

Twee component zinkkleurige coating, op basis van blijvend elastische polyurethanen, ter bescherming van metalen daken en zinken goten. Vormt na uitharding een volledig glad, slijtvast en reflecterend oppervlak, ongevoelig voor UV-straling en andere agressieve milieu-invloeden (zuurbestendig). Naadloze onderhoudsvrije coating.

Toepassing: duurzaam beschermen en herstellen van oude metalen daken en goten, die door corrosie en zure regen zijn aangetast, preventief beschermen van nieuwe metalen ondergronden, verlengt de levensduur van metaal, zink, lood, aluminium en koper.

Voorbereiding: ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Geoxideerde gedeelten opruwen met een staalborstel, nieuwe ondergronden ontvetten met aceton. Zichtbare perforaties dichten met afplaktape om wegvloeien te voorkomen. Scheuren verstevigen met glasvlies tussen twee lagen zinkrenovatie.

Verwerking: Component A en B in de bus mengen en in één keer de coating uitgieten op de voorbehandelde ondergrond. Verdelen met een kwast, zodat een zelf nivellerende laag wordt gevormd. 1 laag volstaat.

Verbruik: circa 2,5 m²/bus, circa 8 m²/bus in een goot ontwikkelde breedte 30 cm.

Reinigen/verpakking: trichloorethaan, methyleenchloride. Uitgeharde zinkrenovatie kan slechts mechanisch worden verwijderd.
Bus 1,5 liter bestaande uit: 1,2 liter basiscomponent en 0,3 liter harder.

Technische Specificaties

Categorie: Dak afdichting en reparatie
Artikelnummer: 494962
EAN-nummer: 5413466023943
Diepte: 165 millimeter
Functionele productnaam: Coating
Hoogte: 144 millimeter
Kleurfamilie: Grijs
Lijn: IKOpro Coatings
Materiaal: Polyurethaan
Netto gewicht: 1.98 KG
Toepassing: Renovatielaag voor goten uit zink, lood ijzer of koper
Variant: Dakcoating

Etiketinformatie

GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Aanvullende gegevens:
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.