Enci Portlandcement A CEM I 42,5 N 25 kg

Art. nr.: 209103

Merk: Enci

Meer=Minder

€ 6,60

€ 6,40 vanaf 5 stuks

472 Bezorgvoorraad info

  • Vandaag voor 14:00 uur besteld, morgen geleverd
  • Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
  • Gratis retour

€ 6,60

Omschrijving

Enci Portlandcement A CEM I 42,5 N 25 kg

Portland wordt toegepast bij het fabriceren van betonproducten en in sommige gevallen ook in stortklaar beton wanneer het zeer kort na het storten ontkist moet worden. In stortklaar beton kan dit cement bij koud weer ook gebruikt worden in combinatie met of ter vervanging van een hoogovencement om een voldoende sterkteontwikkeling te verkrijgen. Voor een optimaal resultaat bij het gebruik van portland in mortel of beton, moeten in elk geval de gangbare regels bij het aanmaken, het verwerken en de nazorg in acht genomen worden.
Geschikt voor metselwerk.
Heeft een lange verwerkingstijd en een rustige sterkteontwikkeling.
Begin binding 145 minuten.
Sterkteklasse 42,5 N heeft een normale beginsterkte.

Specificaties

Categorie Cement
Artikelnummer 209103
Ean 8715417000124
Beoogd gebruik Anders
Binnen/buitengebruik Binnen, Buiten
Diepte 280 millimeter
Droogtijd 24 hour
Functionele productnaam Cement
Hoogte 110 millimeter
Indicatie CE keurmerk Ja
Indicatie KOMO keurmerk Ja
Indicatie snelhardend Nee
Kleurfamilie Bruin
Lijn CEM I 42,5 N
Materiaal Cement
Netto gewicht 25 KG
Substantie Poeder
Toepassing Bindmiddel
Variant Portlandcement
Verwerkingstijd 120 minute (time unit)
Volume 15.7 liter

Informatieblad

VIB_Enci Portlandcement A CEM I 42.5 N 25kg.pdf
VIB_Enci Portlandcement A CEM I 42.5 N 25kg.pdf

pdf

Etiketinformatie

Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H335: Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen
P305 + P351 + P338 + P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P302 + P352 + P333 + P313: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P261 + P304 + P340 + P312: Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt volgens de geldende regelgeving.