Bouwbike-actievoorwaarden

Wedstrijdreglement – Milwaukee
Laatst bijgewerkt op 14-03-2022

1.    Algemeen
1.1 Deze wedstrijd gaat uit van Milwaukee, (h.o.d.n. Techtronic Industries Benelux, Jan Valsterweg 83, 3315 LG Dordrecht, ondernemingsnummer 61790958 hierna "Milwaukee"). Dit reglement (hierna de "Wedstrijdreglement") is van toepassing op de wedstrijd ‘Bouwbike’ ter gelegenheid van Bouwbike (hierna de "Wedstrijd"). De wedstrijd wordt op basis van exclusiviteit gefaciliteerd door Bouwmaat Nederland BV. Bouwmaat Nederland BV (hierna te noemen “Bouwmaat”) is geen juridische partij in deze wedstrijd. Medewerkers van Bouwmaat en Milwaukee zijn uitgesloten van deelname.

1.2 Het Wedstrijdreglement is te raadplegen op Bouwmaat’s website en https://www.bouwmaat.nl/bouwbike-actievoorwaarden (hierna de “Website”).

1.3 Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, verbindt u, de deelnemer, zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement.

1.4 Milwaukee mag zonder voorafgaande kennisgeving dit Wedstrijdreglement gedurende de looptijd van deze Wedstrijd wijzigen of aanpassen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen. Zij mag tevens zonder opgave van reden deze Wedstrijd staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Milwaukee daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Bij voorbeeld in geval van aangescherpte COVID-19 maatregelen. Wijziging of aanpassing van het Wedstrijdreglement en staking, wijziging of aanpassing van de Wedstrijd, zal door Bouwmaat bekend gemaakt worden via de Website.

1.5 Indien één of meer bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig zijn of worden vernietigd, mag Milwaukee die bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen, zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6 Op dit Wedstrijdreglement is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele betwistingen voortvloeiende uit het Wedstrijdreglement of de Wedstrijd kunt u voorleggen aan de rechter 
van uw woonplaats.


2.    De Actie
2.1 De Wedstrijd loopt vanaf 14 maart 2022 tot en met 1 juni 2022 (hierna "Wedstrijdperiode"). Deelname aan deze Wedstrijd is alleen mogelijk gedurende deze Wedstrijdperiode.

2.2 De Wedstrijd wordt niet gehouden in combinatie met andere soortgelijke acties en/of aanbiedingen.

2.3 Iedere deelnemer, die gedurende de Wedstrijdperiode via de Website een actiebrochure aanvraagt en een zo origineel mogelijke slagzin maakt, maakt kans op de Cannondale Bike ter waarde van € 1.350. (hierna de “Prijs”). Een afdracht van de kansspelbelasting heeft al plaats gevonden.

2.4 Binnen 1 maand na afloop van de Wedstrijdperiode wordt de winnaar van de Prijs bepaald; van alle inzendingen beslist een jury, die bestaat uit medewerkers van Bouwmaat Nederland BV, wat de meest originele inzending is.  


3.    Deelname
3.1 Deelname aan de Wedstrijd is gratis. U bent verplicht tot aankoop van een Milwaukee product of dienst ter waarden van € 350 (zegge: driehonderdvijftig euro)

3.2 Aan deze Wedstrijd mag elke meerderjarige die zijn woonplaats in Nederland heeft deelnemen.

3.3 Per woon en/of werkadres kan meerdere keren worden deelgenomen aan de Wedstrijd.

3.4 Milwaukee en Bouwmaat mogen steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op dit Wedstrijdreglement of deelname te kwader trouw.

3.5 Personen die al prijzen wonnen in het kader van wedstrijden die Milwaukee uitschreef tijdens de laatste 12 maanden, of zij die op hetzelfde woonadres wonen, komen niet in aanmerking 
als winnaar.

4.    Uitkering van de Prijs
4.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Wedstrijdperiode conform het Wedstrijdreglement aan de Wedstrijd hebben deelgenomen, hebben bij winst recht op de Prijs.

4.2 De winnaar worden persoonlijk telefonisch benaderd. Er wordt dan ook een afspraak gemaakt over het moment en de wijze van de uitreiking van de Prijs.

4.3 Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden Wedstrijdreglement, zal de Prijs niet worden uitgekeerd.

4.4 Gebruik van de door Milwaukee ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Milwaukee kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit Wedstrijdreglement of deze Wedstrijd dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

4.5 Over het verloop van de Wedstrijd en de uitslag wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van Milwaukee dan ook.

4.6 De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.7 De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

5.    Persoonsgegevens en publiciteit
5.1 De persoonsgegevens die Milwaukee en Bouwmaat verzamelt van de deelnemers, vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens worden verwerkt voor de afhandeling van deze Wedstrijd, om u onze email berichten toe te sturen. Op basis van de AVG-regeling kunt u na ontvangst van een mail u zich voor vervolg mails uitschrijven.

5.2 Door deelname aan de Wedstrijd stemt de winnaar van de Prijs in met de eventuele publicatie van diens naam, diens inzending en diens identificatie als winnaar, zowel op de Website als op sociale media. De winnaar geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van Milwaukee en/of Bouwmaat van één of meer opnamen met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de Wedstrijd en de uitslag. De winnaar verleent tevens diens overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Milwaukee en of Bouwmaat, voor zover dit in redelijkheid van haar/hem verlangd mag worden; door medewerking ontstaat geen recht op een financiële vergoeding.

5.3 De deelnemers aan de Wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie over de Wedstrijd en over Milwaukee en/of Bouwmaat.

5.4 Bouwmaat is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Bouwmaat’s privacy beleid is gepubliceerd op haar Website. Daarin leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw 
rechten, zoals het recht op inzage en aanpassing van uw gegevens.

 
6.    Klachten
6.1     Klachten omtrent dit Wedstrijdreglement en deze Wedstrijd kunnen worden ingediend bij Bouwmaat.
• postadres: 
• e-mailadres:
• telefoonnummer:Bunschoten, 11 maart 2022