Home Assortiment Lijm, kit en pur Lijmen Montagelijmen Bostik SX black Primer zwart blik 1 liter

Bostik SX black Primer zwart blik 1 liter

83,74 incl. btw € 69,21 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 757274
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bostik SX black Primer zwart blik 1 liter

Primer voor houten draagconstructies.

Technische Specificaties

Categorie: Montagelijmen
Artikelnummer: 757274
EAN-nummer: 8713572600203
Binnen/buitengebruik: Buiten
Diepte: 100 millimeter
Elastisch: 0 millimeter
Functionele productnaam: Primer
Hoogte: 170 millimeter
Indicatie buigbaar, flexibel: Ja
Indicatie UV bestendig: Nee
Kleurfamilie: Zwart
Lijn: Montagelijmen
Materiaal van doeloppervlak: Anders
Maximale verwerkingstemperatuur: 30 degree Celsius
Minimale verwerkingstemperatuur: 5 degree Celsius
Netto gewicht: 0.85 KG
Overschilderbaar na: 0 hour
Productviscositeit: Dun
Substantie: Anders
Toepassing: Voorbehandeling van houten draagconstructies.
Type lijm: Anders
Variant: Montagelijm primer
Volume: 1 liter

Etiketinformatie

GHS02-vlammen
GHS07-uitroepteken
GHS08-silhouette
Gevarenaanduidingen
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

EU Specifieke gevarenaanduidingen
EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P261 - Inademing van damp/spuitnevel vermijden
P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P273 - Voorkom lozing in het milieu
P280 - Beschermende handschoenen en oog-/gelaatsbescherming dragen
P301 + P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P331 - GEEN braken opwekken
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen Aanvullende informatie Dit product vereist tastbare gevarenaanduidingen als het aan het grote publiek wordt geleverd. Dit product vereist kinderveiligesluitingen als het aan het grote publiek wordt geleverd, tenzij het product in de vorm van aerosolen of in een vaneenvasteverstuiver voorziene houder op de markt is gebrach