Bleko Soda Ontstopper korrels 0,5L

3,61 incl. btw € 2,98 excl btw
  1. Online op voorraad
  2. Vandaag voor 14:00 uur besteld morgen geleverd
  3. Gratis klaarzetservice in jouw vestiging
Login om de vooraad van je vestiging te zien
Artikelnummer: 069893
Maat / inhoud: 1,00

Omschrijving

Bleko Soda Ontstopper korrels 0,5L

Korrels, ook wel Caustic Soda genoemd, geschikt voor het ontstoppen van afvoeren.

Technische Specificaties

Categorie: Schoonmaakmiddelen
Artikelnummer: 069893
EAN-nummer: 8712457005096
Diepte: 70 millimeter
Functionele productnaam: Reinigingsmiddel
Hoogte: 190 millimeter
Netto gewicht: 558 gram
Substantie: Vloeistof
Toepassing: Ontstopper korrels, ook wel Caustic Soda genoemd, zijn geschikt voor het ontstoppen van afvoeren. Let op! Kan aluminium, lichte metalen, niet – hittebestendige kunststoffen, zink en glas aantasten en vervormen
Variant: Ontstopper

Etiketinformatie

GHS05-bijtend
Gevarenaanduidingen:
Met. Corr. 1: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen.
Skin Corr. 1A: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmidde-llijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P405: Achter slot bewaren.