Actievoorwaarden winactie mountainbike

Algemene spelvoorwaarden promotioneel kansspel Bouwmaat Nederland B.V.

 
1. De actie M12FPDXkit-202X schroefboormachine (hierna: "de Actie") wordt georganiseerd door Bouwmaat Nederland B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten-Spakenburg (hierna: "Bouwmaat").
2. Aan de Actie kunnen alleen in Nederland gevestigde bedrijven deelnemen, waaronder uitsluitend wordt verstaan rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die 18 jaar of ouder zijn (hierna: "Deelnemers"). Bouwmaat vestigingen en (de eigenaren van) hun franchisenemers zijn uitgesloten van deelname aan de Actie, evenals hun werknemers. 
3. Op deelname aan de Actie zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de "Spelvoorwaarden") van toepassing. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer de Spelvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
4. Bouwmaat behoudt zich het recht voor de Spelvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie uit te stellen, in te korten of te beëindigen. 
5. De Actie start op 30 april 2018 en eindigt op 13 mei 2018 (de "Actieperiode"). 
6. De te winnen prijs is een Giant Mountainbike t.w.v. €699,- waarbij een Deelnemer aan de Actie deze prijs slechts één keer kan winnen.
7. Op 21 mei wordt een winnaar getrokken. Om deel te nemen moet de klant in het bezit zijn van een klantnummer. Winnaars zijn op klantniveau. Er worden 2 debiteurnummers geselecteerd. Per vestiging kan er maximaal 1 winnaar zijn. De vestiging wordt geïnformeerd over het winnende klantnummer en neemt contact op met de klant binnen een week na de trekking. De klant kan de gewonnen prijs in de vestiging afhalen. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Wel kan bij de klantenservice van Bouwmaat navraag worden gedaan
8. Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. Door de Deelnemer eventueel zelf te maken kosten ten behoeve van zijn deelname aan de Actie zijn voor eigen rekening. 
9. Deelname vindt plaats doordat de Deelnemer een M12FPDXkit-202X schroefboormachine van Milwaukee koopt.
10. Indien van toepassing, voldoet Bouwmaat  de over de prijzen verschuldigde kansspelbelasting rechtstreeks aan de Belastingdienst. 
11. Alle informatie over de Actie, inclusief deze Spelvoorwaarden, zijn beschikbaar bij de informatiebalie van iedere Bouwmaat vestiging en tevens op www.bouwmaat.nl. 
12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of schending van de Spelvoorwaarden behoudt Bouwmaat zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten. 
13. Door deelname aan de Actie verleent de Deelnemer zijn onvoorwaardelijke toestemming aan Bouwmaat om zijn bedrijfsnaam, alsook zijn deelname aan de Actie, te publiceren en daarvan in andere zin gebruik te maken voor promotionele doeleinden die een directe relatie hebben met deze Actie.
14. Bouwmaat is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer of derden geleden schade die direct of indirect voortvloeit of samenhangt met de Actie, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van druk- en spelfouten en wijziging, annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van de Actie. 
15. De gegevens van de Deelnemers aan de Actie zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing door Bouwmaat kan worden aangewend in het kader van deze Actie en zal niet aan derden worden verstrekt. 
16. Eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bouwmaat op postadres Nijverheidsweg 17, 3751 LP te Bunschoten. Bouwmaat zal vervolgens schriftelijk op de klacht reageren, al dan niet nadat zij eerst nadere informatie bij de klager heeft opgevraagd.
17. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie van 1 januari 2006 (hierna: de "Gedragscode") van toepassing en Bouwmaat handelt met betrekking tot de Actie overeenkomstig deze gedragscode.