Winactie-grohe-red

Actievoorwaarden Grohe Red kraan

Algemene spelvoorwaarden promotioneel kansspel Bouwmaat Nederland B.V.

 1. De actie Grohe Red winactie; Verloting op Facebook (hierna: "de Actie") wordt georganiseerd door Bouwmaat Nederland B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten-Spakenburg (hierna: "Bouwmaat").
 2. Aan de Actie kunnen alleen in Nederland gevestigde bedrijven deelnemen, waaronder uitsluitend wordt verstaan rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die 18 jaar of ouder zijn (hierna: "Deelnemers"). Bouwmaat vestigingen en (de eigenaren van) hun franchisenemers zijn uitgesloten van deelname aan de Actie, evenals hun werknemers.
 3. Op deelname aan de Actie zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de "Spelvoorwaarden") van toepassing. Door deelname aan de Actie aanvaardt de Deelnemer de Spelvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.
 4. Bouwmaat behoudt zich het recht voor de Spelvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie uit te stellen, in te korten of te beëindigen.
 5. De Actie start op 21 februari 2018 en eindigt op 18 maart 2018 (de "Actieperiode"). Winnaar maken we bekend in week 12.
 6. De te winnen prijs is Grohe Red Kokend Waterkraan twv €999,- waarbij een Deelnemer aan de Actie deze prijs slechts één keer kan winnen per verloting.
 7. In de meeste gevallen zal er onder de reacties worden geloot. Om de winnaar(s) te bepalen wordt het aantal reacties geteld. Met een random generator worden de winnende nummers bepaald. In volgorde van inzenden wordt het winnende nummer aan de reactie gekoppeld. Van het winnende nummer wordt een foto gemaakt. De winnaar(s) worden via Facebook op de hoogte gebracht. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Wel kan bij de klantenservice van Bouwmaat navraag worden gedaan
 8. Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. Door de Deelnemer eventueel zelf te maken kosten ten behoeve van zijn deelname aan de Actie zijn voor eigen rekening.
 9. Deelname vindt plaats doordat de Deelnemer reageert op een bericht op de Facebook pagina van Bouwmaat. Welke op 14 februari 2018 wordt geplaatst.
 10. Indien van toepassing, voldoet Bouwmaat  de over de prijzen verschuldigde kansspelbelasting rechtstreeks aan de Belastingdienst.
 11. Alle informatie over de Actie, inclusief deze Spelvoorwaarden, zijn beschikbaar bij de informatiebalie van iedere Bouwmaat vestiging en tevens op www.bouwmaat.nl.
 12. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of schending van de Spelvoorwaarden behoudt Bouwmaat zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.
 13. Door deelname aan de Actie verleent de Deelnemer zijn onvoorwaardelijke toestemming aan Bouwmaat om zijn bedrijfsnaam, alsook zijn deelname aan de Actie, te publiceren en daarvan in andere zin gebruik te maken voor promotionele doeleinden die een directe relatie hebben met deze Actie.
 14. Bouwmaat is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer of derden geleden schade die direct of indirect voortvloeit of samenhangt met de Actie, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van druk- en spelfouten en wijziging, annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van de Actie.
 15. De gegevens van de Deelnemers aan de Actie zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing door Bouwmaat kan worden aangewend in het kader van deze Actie en zal niet aan derden worden verstrekt.
 16. Eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bouwmaat op postadres Nijverheidsweg 17, 3751 LP te Bunschoten. Bouwmaat zal vervolgens schriftelijk op de klacht reageren, al dan niet nadat zij eerst nadere informatie bij de klager heeft opgevraagd.
 17. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie van 1 januari 2006 (hierna: de "Gedragscode") van toepassing en Bouwmaat handelt met betrekking tot de Actie overeenkomstig deze Gedragscode.
 18. Bouwmaat behoudt het recht om ongepast reacties zonder verklaring te verwijderen.