0402018 BOUW [XXL_Lifesize]FB_Header

Actievoorwaarden Bouwmaat XXL Event winactie

Algemene voorwaarden promotioneel kansspel Bouwmaat Nederland

 1. De actie BOUWMAAT XXL - WIN 2 EXTRA KAARTEN  (hierna: "de Actie") wordt georganiseerd door Bouwmaat Nederland B.V. (Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten-Spakenburg)
 2. Bouwmaat Nederland behoudt zich het recht voor deze algemene spelvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de Actie uit te stellen, in te korten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen daarvan. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 3. Over deze algemene spelvoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd, noch mondeling gecommuniceerd. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld.
 4. Aan de Actie kunnen alleen in Nederland gevestigde bedrijven deelnemen. De eigenaar van het bedrijf dient minimaal 18 jaar te zijn. Bouwmaat vestigingen en hun franchisenemers zijn uitgesloten van deelname aan de actie. Tevens zijn werknemers van deze ondernemingen uitgesloten van deelname.
 5. De Actie start op donderdag 5 april 2018 en eindigt op zondag 20 mei 2018.
 6. De te winnen prijs twee extra toegangskaarten voor het Bouwmaat XXL Event op 25 mei 2018.
 7. De actieperiode beslaat 6 weken. Op maandag 21 mei vindt de trekking plaats onder de inzendingen op Social Media die geplaatst zijn met de vermelding #BouwmaatXXL. De trekking wordt gedaan door 1 van de leden van het managementteam van Bouwmaat Nederland. De trekking wordt middels filmopnames vastgelegd. Er wordt 1 prijswinnaars getrokken. Deze kan alleen winnen als hij/zij ook aan de voorwaarden voldoet dat hij/zij al een ticket heeft gespaard.  De winnaar wint 2 gratis toegangskaarten t.w.v. €320,-. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
 8. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, door de deelnemer eventueel te maken kosten zijn voor eigen rekening.
 9. Deelname vindt plaats doordat de klant een foto van hem / haarzelf vanachter de photobooth van het XXL event vanuit de vestiging plaats op Social Media. Bouwmaat Nederland voldoet de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting rechtstreeks aan de belastingdienst.
 10. Alle informatie over de Actie, inclusief deze algemene spelvoorwaarden, zijn opvraagbaar in de Bouwmaat vestiging bij de Informatiebalie en beschikbaar op www.bouwmaat.nl
 11. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of schending van de deelnamevoorwaarden behoudt Bouwmaat Nederland zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten.
 12. Door deelname aan de Actie verleent de deelnemer zijn onvoorwaardelijke toestemming aan Bouwmaat Nederland om zijn bedrijfsnaam, alsook zijn deelname aan de Actie, te publiceren en daarvan in andere zin gebruik te maken voor promotionele doeleinden.
 13. Bouwmaat Nederland is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer of derden, die direct of indirect te maken heeft met de Actie. Bouwmaat Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld bij annulering of (tussentijdse) beëindiging anderszins van de Actie, indien de omstandigheden dit naar het oordeel van Bouwmaat Nederland vereisen.
 14. De gegevens van de deelnemers aan de Actie zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing door Bouwmaat Nederland kan worden aangewend en niet aan derden worden verstrekt.
 15. Eventuele klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Bouwmaat Nederland, Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten, zal - indien zij dat nodig acht - contact opnemen met de klager en eventueel nadere informatie opvragen. Bouwmaat Nederland zal schriftelijk op de klacht reageren
 16. Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie van 1 januari 2006 van toepassing. Bouwmaat Nederland (Nijverheidsweg 17, 3751 LP Bunschoten)bouw zal met betrekking tot de Actie overeenkomstig deze gedragscode handelen.
 17. Door deelname aan de Actie aanvaardt de deelnemer onderhavige algemene spelvoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.